top of page

lesní školka

        Cílek

Lesní mateřská škola Cílek z. s.

Jsme novou iniciativou rodičů, pedagogů a občanů města Nymburk sdružující se mimo jiné za účelem vzniku a provozování předškolního zařízení inspirovaného lesními mateřskými školami v České republice i v zahraničí. Uvědomujeme si zásadní důležitost přímého kontaktu předškolních dětí s přírodou, který je hlavní myšlenkou lesních školek. Cílem naší iniciativy je neziskový projekt nabízející rodičům plnohodnotnou alternativu v systému předškolního vzdělávání pro děti od 2 do 7 let. 

 

Náš spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, jehož účelem je rozvoj, podpora a propagace následujících životních hodnot, činností a sociálních svazků v rámci komunity spolku:

 

komunitní život, rodina, vztahy mezi jednotlivými rodinnými generacemi a respekt mezi nimi navzájem;

zdravý životní styl, ochrana přírody, krajiny a životního prostředí;

trvale udržitelný rozvoj; a

harmonizace rodinného a profesního života a rozvoj rovných příležitostí.

 

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu spolku, coby společného zájmu jeho členů. Tento účel spolku je naplňován zejména prostřednictvím těchto hlavních činností:

 

podpora životního stylu vedoucího k úctě k přírodě a šetrnému přístupu k místnímu prostředí a krajině;

rozvoj občanské společnosti na místní a regionální úrovni;

poznávání hodnot přírodního společenství a hodnot lidské společnosti;

výchova dětí k odpovědnosti za věci veřejné a za stav životního prostředí;

environmentální vzdělávání, výchova a osvěta dětí i dospělých;

podpora harmonizace rodinného a pracovního života;

rozvoj rovných příležitostí; a

podpora a rozvoj dobrovolnictví a dobrovolnické služby.

 

Mezi vedlejší činnosti spolku, které jsou vedeny stejným účelem, patří zejména:

 

realizace aktivit souvisejících s ochranou přírody a místního prostředí;

realizace projektů zaměřených na podporu ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty dětí, mládeže a dospělých;

provozování dětského klubu a programů pro děti předškolního věku zaměřených zejména na zdravý tělesný a duševní rozvoj pobytem v přírodě;

provozování volnočasových aktivit pro děti a mládež;

systematická práce s dětmi v návaznosti na rodinu a místní komunitu;

poradenská, konzultační a lektorská činnosti v oblasti předškolního vzdělávání vycházející z principů ekologické a osvětové výuky;

informační činnost, vydávání publikací a tematických materiálů; a

spolupráce s neziskovými organizacemi, obecními, městskými a státními orgány zabývajícími se obdobnou tématikou.

bottom of page