Zápis na školní rok 2022/2023

Všechny rodiče, kteří by si přáli svá dítka od září 2022 nechat běhat po písteckých borových lesích, srdečně zveme na zápis do Lesní mateřské školy Cílek. Přijďte si s námi popovídat, porozhlédnout se po okolí a okouknout naše zázemí. Těšit se na vás letos budeme v úterý 3.5. a ve středu 4.5., vždy od 14.00 do 17.00.


Mapku k naší maringotce naleznete na webu LMŠ Cílek v sekci Kontakty.


V úterý současně v lese slavíme Mezinárodní den lesních mateřských škol. Pokud k nám odpoledne do Píst zavítáte, můžete se navíc od 14.30 hodin těšit na loutkové divadelní představení souboru Toy Machine. Součástí zápisu bude také výtvarná dílna na výrobu loutek.


S sebou k zápisu si vezměte:

  • vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí do LMŠ Cílek

  • rodný list dítěte,

  • občanský průkaz.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zapotřebí, aby tato osoba doložila své oprávnění dítě zastupovat.Doložení řádného očkování dítěte


Podmínkou přijetí dítěte do LMŠ je dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře na žádosti o přijetí dítěte do LMŠ.Kritéria přijímání dětí k docházce do LMŠ jsou následující:

  1. Sourozenci: dáváme přednost dětem, jejichž sourozenci již do LMŠ docházejí. Soulad předškolního vzdělávání všech členů jedné domácnosti je pro nás s ohledem na velmi specifický provoz LMŠ zcela zásadní.

  2. Předchozí docházka do LMŠ (včetně účasti v adaptačním programu LMŠ). Upřednostňujeme děti, které již mají zkušenost s provozem LMŠ. Předchozí seznámení se specifiky provozu LMŠ hraje klíčovou roli pro adaptaci dítěte, potažmo celé rodiny, v LMŠ.

  3. Povinnost plnění předškolní docházky: k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímáme děti v posledním roce před zahájením školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné (k 31. srpnu 2022 dovrší věk 5 let) a děti po odkladu povinné školní docházky.

  4. Plná docházka do LMŠ: s ohledem na specifické založení výchovně vzdělávacího programu LMŠ, které je podrobně popsáno v Školním vzdělávacím programu LMŠ, přijímáme přednostně děti, které nekombinují docházku do LMŠ s docházkou do jiných předškolních zařízení.

  5. Věk dítěte: s ohledem na specifické podmínky provozu LMŠ spočívající v celodenním a celoročním pobytu ve venkovním prostředí lesa přijímáme přednostně děti staršího data narození. Do LMŠ jsou přijímány děti od 2 let věku, nicméně počet dvouletých dětí musí být přiměřený k věkovému složení celé třídy. V LMŠ jsou třídy věkově heterogenní, v každé třídě jsou tedy děti ve věku od 2 do 6 let.

  6. Bydliště: přednostně přijímáme děti s kratší dojízdnou vzdáleností do místa zázemí LMŠ. Toto kritérium vychází z přesvědčení LMŠ, že není vhodné, aby děti trávily podstatnou část dne pasivní dopravou do předškolního zařízení. Toto přesvědčení má oporu v Školním vzdělávacím programu LMŠ, kde jsou popsány principy fungování a filosofické zaměření lesních mateřských škol.


Podmínky předškolního vzdělávání


Jednotlivé třídy v LMŠ se ve školním roce 2022/2023 budou naplňovat do kapacity maximálně 16 dětí. Toto omezení vychází z doporučení Asociace lesních mateřských škol a odráží specifika celodenního pobytu v prostředí volné přírody popsaná podrobně v ŠVP LMŠ. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pakliže to umožňuje kapacita LMŠ.


Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (do 31. května 2022).

220404 Vyhlášení zápisu
.PDF
Download PDF • 834KB

Žádost o přijetí do LMŠ Cílek 2022_2023
.pdf
Download PDF • 54KB


NEJ důležitější
NEJ aktuálnější
Archiv