Zápis na školní rok 2021/2022

Všechny rodiče, kteří by si přáli svá dítka v příštím školním roce 2021/2022 nechat běhat po písteckých borových lesích, srdečně zveme na zápis do Lesní mateřské školy Cílek. Přijďte si s námi popovídat, porozhlédnout se po okolí a okouknout naše zázemí. Těšit se na vás letos budeme ve čtvrtek 6.5. nebo v pátek 7.5., vždy od 16.00 do 17.30 . Mapku k naší maringotce naleznete na webu LMŠ Cílek v sekci Kontakty.


Zápisy jednotlivých dětí budou v zázemí LMŠ probíhat individuálně, aby s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci nedocházelo k zbytečné koncentraci osob v zázemí LMŠ. Osobní návštěvu si prosím sjednejte na tel. 734472224, případně emailem na michaela@skolkacilek. Na zápis se prosím dostavte ve formátu jedno dítě a jeden rodič/zákonný zástupce. Rodiče a zákonné zástupce prosíme o použití respirátoru.


S sebou si vezměte:

  1. dítko, které by po lese v následujícím školním roce běhalo,

  2. vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí do LMŠ Cílek,

  3. rodný list dítěte,

  4. občanský průkaz.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je možné učinit také elektronicky. Žádost je v tomto případě možné doručit následujícími způsoby:


1. do datové schránky školy: 3fuktku,

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu).


Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii elektronicky společně s žádostí o přijetí.


Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zapotřebí, aby tato osoba doložila své oprávnění dítě zastupovat.


Kritéria přijímání dětí k docházce do LMŠ Cílek jsou následující:

  1. Sourozenci: dáváme přednost dětem, jejichž sourozenci již do LMŠ Cílek docházejí. Soulad předškolního vzdělávání všech členů jedné domácnosti je pro nás s ohledem na velmi specifický provoz LMŠ zcela zásadní.

  2. Předchozí docházka do LMŠ Cílek (účast v adaptačním programu LMŠ). Upřednostňujeme děti, které již mají zkušenost s provozem LMŠ. Předchozí seznámení se specifiky provozu LMŠ hraje klíčovou roli pro adaptaci dítěte, potažmo celé rodiny, v LMŠ.

  3. Povinnost plnění předškolní docházky: k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímáme děti v posledním roce před zahájením školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné (k 31. srpnu 2021 dovrší věk 5 let) a děti po odkladu povinné školní docházky.

  4. Plná docházka do LMŠ Cílek: s ohledem na specifické založení výchovně vzdělávacího programu LMŠ Cílek, které je podrobně popsáno v Školním vzdělávacím programu LMŠ Cílek, přijímáme přednostně děti, které nekombinují docházku do LMŠ Cílek s docházkou do jiných předškolních zařízení.

  5. Věk dítěte: s ohledem na specifické podmínky provozu LMŠ Cílek spočívající v celodenním a celoročním pobytu ve venkovním prostředí lesa přijímáme přednostně děti staršího data narození. Do LMŠ Cílek jsou přijímány děti od 2 let věku, nicméně počet dvouletých dětí musí být přiměřený k věkovému složení celé třídy. V LMŠ jsou třídy věkově heterogenní, v každé třídě jsou tedy děti ve věku od 2 do 6 let.

  6. Bydliště: přednostně přijímáme děti s kratší dojízdnou vzdáleností do místa zázemí LMŠ. Toto kritérium vychází z přesvědčení LMŠ Cílek, že není vhodné, aby děti trávily podstatnou část dne pasivní dopravou do předškolního zařízení. Toto přesvědčení má oporu v Školním vzdělávacím programu LMŠ Cílek, kde jsou popsány principy fungování a filosofické zaměření lesních mateřských škol.

Podmínky předškolního vzdělávání


Jednotlivé třídy v LMŠ se ve školním roce 2021/2022 budou naplňovat do kapacity maximálně 16 dětí na jeden den. Toto omezení vychází z doporučení Asociace lesních mateřských škol a odráží specifika celodenního pobytu v prostředí volné přírody popsaná podrobně v ŠVP LMŠ.


Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pakliže to umožňuje kapacita LMŠ. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.


Očkování v LMŠ


Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.


Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře na žádosti o přijetí dítěte do LMŠ.


Individuální vzdělávání


Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (do konce 31. května 2021).Zdroje:

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.


A zdroj nejcennější: Míša na telefonu 734 472 224 a emailu michaela@skolkacilek.cz, volejte a pište ohledně čehokoli, ráda poradím!


Vyhlášení zápisu na školní rok 2020/2021 ředitelkou LMŠ


NEJ důležitější