NEJ aktuálnější
NEJ důležitější

Zápis na školní rok 2020/2021

Všechny rodiče, kteří by si přáli svá dítka v příštím školním roce 2019/2020 nechat běhat po písteckých borových lesích, srdečně zveme na zápis do Lesní mateřské školy Cílek. Přijďte si s námi popovídat, porozhlédnout se po okolí a okouknout naše zázemí buďto v termínu od 4. do 15. května 2020, vždy mezi 8.30 a 9.00. Mapku k naší maringotce naleznete na webu LMŠ Cílek v sekci Kontakty.


Zápisy jednotlivých dětí budou v zázemí LMŠ probíhat individuálně, aby s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci nedocházelo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v zázemí LMŠ. Osobní návštěvu si prosím sjednejte na tel. 734472224, případně emailem na skolkacilek@email.cz. Na zápis se prosím dostavte pouze ve formátu 1 rodič/zákonný zástupce a 1 dítě. sekci


S sebou si vezměte:

 1. dítko, které by po lese v následujícím školním roce běhalo,

 2. vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí do LMŠ Cílek,

 3. rodný list dítěte,

 4. občanský průkaz.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 je dle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit elektronicky. Přihlášku je v tomto případě možné doručit následujícími způsoby:


1. do datové schránky školy: 3fuktku,

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou.


Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii elektronicky společně s žádostí o přijetí.


Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zapotřebí, aby tato osoba doložila své oprávnění dítě zastupovat.


Kritéria přijímání dětí k docházce do LMŠ Cílek jsou následující:

 1. Povinnost plnění předškolní docházky: k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímáme děti v posledním roce před zahájením školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné (k 31. srpnu dovrší věk 5 let) a děti po odkladu povinné školní docházky.

 2. Předchozí docházka do LMŠ Cílek (účast v adaptačním programu LMŠ)

 3. Věk dítěte: s ohledem na specifické podmínky provozu LMŠ Cílek spočívající v celodenním a celoročním pobytu ve venkovním prostředí lesa přijímáme přednostně děti staršího data narození. Do LMŠ Cílek jsou přijímány děti od 2 let věku, nicméně počet dvouletých dětí musí být přiměřený k věkovému složení celé třídy. V LMŠ jsou třídy věkově heterogenní, v každé třídě jsou tedy děti ve věku od 2 do 6 let.

 4. Sourozenci: dáváme přednost dětem, jejichž sourozenci již do LMŠ Cílek docházejí.

 5. Bydliště: přednostně přijímáme děti s kratší dojízdnou vzdáleností do místa zázemí LMŠ. Toto kritérium vychází z přesvědčení LMŠ Cílek, že není vhodné, aby děti trávily podstatnou část dne pasivní dopravou do předškolního zařízení. Toto přesvědčení má oporu v Školním vzdělávacím programu LMŠ Cílek, kde jsou popsány principy fungování a filosofické zaměření lesních mateřských škol.

 6. Plná docházka do LMŠ Cílek: s ohledem na specifické založení výchovně vzdělávacího programu LMŠ Cílek, které je podrobně popsáno v Školním vzdělávacím programu LMŠ Cílek, přijímáme přednostně děti, které nekombinují docházku do LMŠ Cílek s docházkou do jiných předškolních zařízení.

Podmínky předškolního vzdělávání


Jednotlivé třídy v LMŠ se ve školním roce 2020/2021 budou naplňovat do kapacity maximálně 16 dětí na jeden den. Toto omezení vychází z doporučení Asociace lesních mateřských škol a odráží specifika celodenního pobytu v prostředí volné přírody popsaná podrobně v ŠVP LMŠ.


Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pakliže to umožňuje kapacita LMŠ. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.


Očkování v LMŠ


Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.


V současné epidemiologické situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor čestného prohlášení)

 2. doloží kopii očkovacího průkazu

Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem, tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k dispozici na internetových stránkách LMŠ.


Individuální vzdělávání


Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (do konce 31. května).

Oznámení o individuálním vzděláváníZdroje:

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.


A zdroj nejcennější: Míša na telefonu 734 472 224 a emailu skolkacilek@email.cz, volejte a pište ohledně čehokoli, ráda poradím!


Vyhlášení zápisu na školní rok 2020/2021 ředitelkou LMŠ.


Archiv
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now