Zápis na školní rok 2018/2019

Všechny rodiče, kteří by si přáli svá dítka v příštím školním roce nechat běhat po písteckých borových lesích, srdečně zveme na zápis do Lesní mateřské školy Cílek. Přijďte si s námi popovídat, porozhlédnout se po okolí a osahat si naše zázemí buďto ve středu 2. května nebo o den později, ve čtvrtek 3. května, vždy mezi 14.30 a 17.30. Mapku k naší maringotce naleznete na webu v sekci Kontakty.


S sebou si vezměte:

  1. dítko, které by po lese v následujícím školním roce běhalo,

  2. vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí do LMŠ Cílek,

  3. rodný list dítěte,

  4. občanský průkaz.


Kritéria přijímání dětí k docházce do LMŠ Cílek jsou následující:

  1. Povinnost plnění předškolní docházky: k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímáme děti v posledním roce před zahájením školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné (k 31. srpnu dovrší věk 5 let) a děti po odkladu povinné školní docházky.

  2. Předchozí docházka do LMŠ Cílek (včetně účasti v adaptačních programech LMŠ)

  3. Věk dítěte: s ohledem na specifické podmínky provozu LMŠ Cílek spočívající v celodenním a celoročním pobytu ve venkovním prostředí lesa přijímáme přednostně děti staršího data narození.

  4. Sourozenci: dáváme přednost dětem, jejichž sourozenci již do LMŠ Cílek docházejí.

  5. Bydliště: přednostně přijímáme děti s kratší dojízdnou vzdáleností do místa zázemí LMŠ.


Podmínky předškolního vzdělávání


Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.


LMŠ Cílek může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (potvrzení lékaře je součástí přihlášky), má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost neplatí pro dětí, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání.


Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.


Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (do konce 31. května).

Oznámení o individuálním vzdělávání


Zdroje:

Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.


A zdroj nejcennější: Míša na telefonu 734 472 224 a emailu skolkacilek@email.cz, volejte a pište ohledně čehokoli, ráda poradím!


NEJ důležitější