top of page

lesní školka

        Cílek

Co byste o naší školce určitě měli vědět

Školní vzdělávací program Lesní školky Cílek

Do vzdělávání v České republice byl na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zaveden systém více úrovní tvorby vzdělávacích programů.
Na státní úrovni jsou zpracovávány rámcové vzdělávací programy (RVP) pro jednotlivé obory vzdělání. Tyto programové dokumenty konkretizují obecné cíle vzdělávání, specifikují klíčové kompetence důležité pro rozvoj osobnosti žáků, vymezují věcné oblasti vzdělávání a jejich obsahy, charakterizují očekávané výsledky vzdělávání a stanovují rámce a pravidla pro tvorbu školních vzdělávacích programů, včetně učebních plánů.

Na základě rámcových vzdělávacích programů a pravidel v nich stanovených si jednotlivé školy vytvářejí své realizační programové dokumenty – školní vzdělávací programy. Jelikož naše Lesní mateřská škola Cílek je s platností od 1. 9. 2017 zařazena do rejstříku škol a školských zařízení, má na vypracovali jsme společně se všemi průvodci na základě Rámcového vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání a zejména na základě našich zkušeností a budoucích cílů a přání náš vlastní Školní vzdělávací program. Tento metodický dokument slouží jako základní návod pro průvodce LMŠ při výuce a vzdělávání dětí navštěvujících LMŠ. Současně je ale velmi praktickým průvodcem všech současných i budoucích dětí specifickým prostředím LMŠ. Dočtete se tam o našem zázemí, konkrétních metodách práce s dětmi, i konkrétní vzdělávací nabídce pro předškolní děti. Budeme moc rádi, pokud si najdete čas a našeho průvodce si pročtete. 

Školní řád

Školní řád upravuje práva a povinnosti dětí, rodičů a pedagogických i nepedagogických pracovníků LMŠ a nastavuje jejich vzájemné vztahy. Definuje provoz a vnitřní režim LMŠ od chvíle, kdy rodiče přivádí své děti do školy, do chvíle kdy si je odpoledne odvádějí zpět domů. Školní řád popisuje pravidla bezpečnosti a ochrany dětí v průběhu provozní doby LMŠ a vymezuje podmínky každodenního pobytu dětí v prostředí volné přírody.  

Školní řád patří dle §28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „Školský zákon“) k obligatorním dokumentům registrovaných škol a školských zařízení. Školní řád vydává ředitel školy a rodiče dětí zapsaných k docházce do LMŠ podpisem Smlouvy o péči o dítě stvrzují, že se s obsahem školního řádu kompletně seznámili.

Řádné seznámení se školním řádem v jeho platném znění a jeho bezvýhradné dodržování ze strany dětí, rodičů a pedagogických i nepedagogických pracovníků LMŠ je podmínkou bezproblémového chodu školy, spokojenosti rodičů a zejména pak šťastného a bezpečného pobytu jejich dětí.

V dokumentu Organizace školního roku 2017/2018 jsou uvedeny všechny dny, kdy je LMŠ v daném školním roce z důvodu státních svátků či jiných školních prázdnin uzavřena. 

Plán akcí na rok 2017/2018 navazuje na Školní vzdělávací program. Najdete v něm všechny výhledově plánované aktivity na daný školní rok, celodenní i vícedenní výlety, komunitní akce i kulturní události. Plán je neustále aktualizován a doplňován, jedná se tedy o dlouhodobou pracovní verzi. Poslední aktualizace je z 21. 8. 2017. 

Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami sestavuje ředitel LMŠ společně s ostatními průvodci Plán pedagogické podpory a Individuální vzdělávací plán. Níže jsou k dispozici vzory obou dokumentů:

Pro potřeby individuálních konzultací konkrétních dětí, jsou u Ivy Šmirerové k dispozici k nahlédnutí další dva dokumenty mapující vývoj dětí v Lesní školce Cílek:

záznamové archy (individuální záznamy o rozvoji klíčových kompetencí dítěte ve formě pravidelných zápisů do standardizovaných tabulek) a

portfolia dětí zahrnující jejich pracovní listy a výsledky tvorby

Pravidelné konzultace s rodiči o individuálním vývoji jejich dítěte probíhají na žádost rodičů. Termíny konzultací si můžete domluvit emailem nebo telefonicky s Míšou, kdykoli máte něco na srdci.  

bottom of page